สิ่งที่ต้องระว&#

การ เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ vigotech เพื่อให้ฉีดพ่นสารเคมี ฆ่าแมลง หรือสารเคมีฆ่าแมลงทุกพันธุ์นั้น คือ เป็นสารพิษต่อมนุษย์และคน ดังนั้น เมื่อจะเครื่องพ่นยาสะพายหลังเกี่ยวกับพ่นสารเคมีทำลายแมลง จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และปฏิบัติตัวตามข้อเสนอแนะ อย่างกวดขัน เกี่ยวกับลดอันตรายจากการเครื่องฉีดยาสะพายหลังฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลง ก่อนเครื่องฉีดพ่นยาแบตเตอรี่ต้องสวมหน้ากากและถุงมือยาง ใส่เสื้อผ้าปิด ร่างกายให้มิดชิด จงระวังละอองสารเคมีมิให้เข้าปาก จมูกและถูกร่างกาย ต้องเคลื่อนที่สะพายเครื่องฉีดพ่นยาแบตเตอรี่พ่นสารเคมีให้ฟุ้งกระจายตามลมหรือ ขวางแนวของลม ห้ามเดินทวนกลับลม ต้องไม่เดินผ่านฝ้ายที่ฉีดสารเคมีแล้วในขณะ กำลังพ่นสารเคมี คือ ให้เดินถอบกลับ สำหรับการฉีดพ่น สารเคมีที่ต้องพ่นในแถวฝ้ายที่ใกล้ตัว ขณะพ่นยาหยุดสูบบุหรี่ขณะฉีดพ่นสารเคมี และควรล้างมือ ให้เกลี้ยงก่อนการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหาร เมื่อหัวเครื่องพ่นยาอุดตัน ห้ามใช้งานปากเป่า ควรถอดออก ล้างน้ำให้สะอาด เมื่อเครื่องฉีดยาสะพายหลังพ่นสารเคมีเสร็จแล้ว ควรรีบเปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำชำระล้างร่างกาย ฟอกสบู่ให้สะอาดทุกหน เสื้อผ้าที่ใช้งานในการปฏิบัติงานควรซักให้สะอาดด้วยทุกครั้ง ควรมีน้ำสะอาด สบู่หรือผงซักฟอกเตรียมไว้ ให้เพียงพอใกล้ๆ กับที่ฉีดสารเคมี ด้วยจะได้ชำระล้างตัวและเครื่องฉีดยาได้ทันที เมื่อมีกิริยาอาการแน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ พะอืดพะอม หรือเกิดอาการผิดปกติเกิดขึ้นในระหว่างการพ่น สารเคมี หรือหลังการฉีดสารเคมี ให้หยุดปฏิบัติการทันที เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วรีบไปปรึกษาแพทย์ที่อยู่ใกล้ที่ สุดโดยเร็ว ภาชนะทีบรรจุสารเคมีขจัดแมลง เช่น ขวด กระป๋อง ถุง ฯลฯ เมื่อใช้งานหมอแล้วให้กำจัดทิ้งเสีย อาจ จะวิธีฝังดินก็ได้ ห้ามนำไปบรรจุอาหารหรือน้ำดื่ม เป็นอันขาด เพราะถึงแม้จะล้างอย่างไร ก็ไม่สามารถ ทำให้สารพิษที่ติดอยู่หมดไปได้ เก็บสารเคมีทำลายแมลงและเครื่องพ่นยาในที่ที่มิดชิด ให้พ้นมือ เด็กและห่างจากสัตว์เลี้ยง พึงมีห้องเก็บต่างหากเนื่องด้วย ความปลอดภัย เครื่องฉีดยาแบตเตอรี่และอุปกรณ์การฉีดพ่นสารเคมีฆ่าแมลงเมื่อใช้งาน แล้ว ไม่ควรนำเครื่องพ่นยาไปล้างในบ่อน้ำหรือแหล่งเก็บน้ำต่างๆ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและผู้น้ำนั้น เครื่องฉีดพ่นยา มีคุณภาพและคุ้มค่า

22.6.17 10:30

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen